Seyed Rasoul Mousavi

آوریل 14, 2010

فناوری هسته ای؛ حق ملت؛ صلاحيت دولت

Filed under: فارسی, مقاله — برچسب‌ها: , — سید رسول موسوی @ 5:03 ب.ظ.

بدون تسلط بر فناوری امكان بهره مندی درست از مصنوع فناوری وجود ندارد و با توجه با اين اصل بوده است كه دانشمندان و پژوهشگران عرصه علم و صنعت كشورمان توانستند با همت خود گره كور سلطه بر فناوری را بگشايند.

در اوايل قرن نوزدهم در زماني كه اروپائيان با شتاب فراوان صنعتي شدن خود را توسعه مي دادند ملت ما صاحب دولتي شد كه قدرت تشخيص مسايل جهاني را نداشت و نمي دانست كه دنيا به كدام سوي در حركت است و همين عدم درك مسايل بين المللي موجب تسلط استعمارگران بر اركان تصميم گيري دولتي شد. سلطه استعمار بر اركان تصميم گيري بخشي از مشكلات توسعه يافتگي كشور محسوب مي شود و بخش مهم ديگر آن مربوط است به ضعف هاي ساختاري، بي صلاحيتي و عدم كفايت دولت هاي حاكم كه به جهت جدا افتادگي از ملت قادر به مقابله با سياست هاي استعماري نشدند. قدرت دولت هاي حاكم در ايران فقط در مقابل ملت و در جهت سركوبي آنها به كار گرفته شد و مفهومي به نام حق ملي ناشناخته ماند و دولت هاي بي صلاحيت حقوق ملت را تضييع ساختند.

ملت ايران در تاريخ يكصد و پنجاه ساله خود بارها در جهت استيفاء حق خود برآمده و تلاش نموده است از طريق نهضت ها و جنبش هاي مختلف حقوق واقعي خود را بدست آورد و در اين ميان همواره حق رشد و توسعه و جبران عقب ماندگي مهم ترين خواسته علني يا ضمني جنبش ها و نهضت ها بوده است. در مطالعه تحليلي نهضت مشروطيت، نهضت ملي شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامي به خوبي مي توان اين خواسته دروني ملت ايران را كه جبران عقب ماندگي علمي و صنعتي كشور و رسيدن به سطح رشد و ترقي كشورهاي پيشرفته در مفهوم واقعي آن است، مشاهده نمود و متوجه شد كه مهم ترين انتقاد ملت ايران از دولت هاي حاكم آن بوده است كه هيأت هاي حاكمه صلاحيت استيفاء حقوق ملي را نداشتند.
اگر از قائم مقام، اميركبير و مصدق در تاريخ معاصر كشور ما به خوبي ياد مي شود براي آن است كه درزمان تصاحب قدرت تلاش نمودند در حد توان خود گامي در جهت استيفاء حق ملت بردارند و كشور را در مسير رشد و ترقي قرار دهند.
ابعاد شخصيتي حضرت امام خميني(ره) به قدري گسترده و وسيع است كه طيف هاي وسيعي از صاحبان افكار متفاوت را به احترام واداشته است اما در بعد تاريخي آنچه ايشان برحق ملت در حاكميت بر منابع و ثروت هاي خود و جبران عقب ماندگي ايران تأكيد كردند جايگاه ويژه را در تاريخ معاصر به خود اختصاص داده است و اين ديدگاه راهبردي را براي نظام جمهوري اسلامي ايران ترسيم كرده است كه ملاك صلاحيت دولت ها را در استيفاء حقوق ملي تعريف نمايد.
بديهي است در تلاطم شديد راهبردهاي متعارض و متضاد و آميختگي خواسته ها و مطالبات اصيل و غيراصيل وظيفه بنيادي هر دولت با صلاحيتي پي گيري راهبردي است كه متضمن استيفاء حقوق ملي باشد و حق توسعه و رشد و جبران واقعي عقب ماندگي علمي و صنعتي از جمله مهم ترين حقوق ملي محسوب مي شود.
در هر مقطعي از تاريخ معاصر كشورمان كه تلاشي صورت گرفته تا بخشي از عقب ماندگي  ها جبران شود اين ملت مورد هجمه قرار گرفته و به طرق مختلف تلاش شده است تا ملت ما نتواند به سرنوشت خود حاكم گردد و عقب ماندگي هاي علمي و صنعتي خود را جبران كند. حافظه تاريخي و شعور سياسي ايرانيان به گونه اي است كه به خوبي قدرت تفكيك پايه گذاران علم و صنعت و زيرساخت هاي رشد و توسعه از سياست بازان قدرت طلب را داراست و مي دانند كه در چه مقطع زماني كدام سياست در مسير درست و كدام برنامه براي بازي سياسي وقدرت طلبي است.
مطالعه تاريخ مؤسسات تمدني جديد در كشورهاي توسعه نيافته مويد اين نكته است كه آنچه جهان صنعتي در اختيار آنان قرار داده مصنوعات ساخته شده تمدن جديد بوده است و به آنان اجازه داده نشده تا قدرت ساخت مصنوعات را بدست آورند و گره كور توسعه نيافتگي در همين اصل نهفته است كه بدون تسلط بر فناوري امكان بهره مندي درست از مصنوع فناوري وجود ندارد و با توجه با اين اصل بوده است كه دانشمندان و پژوهشگران عرصه علم و صنعت كشورمان توانستند با همت خود گره كور سلطه بر فناوري را بگشايند.
تهاجم سياسي گسترده كشورهاي دارنده فناوري هسته اي به جمهوري اسلامي ايران از همين جا سرچشمه مي گيرد كه چرا اين گره كور گشوده شده است؟ دستگاه هاي اطلاعاتي و جاسوسي آنها مطمئن هستند كه سلاح هسته اي ساخته شده و يا برنامه توليد آن در جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد و مي دانند كه سلاح هسته اي براي ايران فاقد كارايي است و ايران به دليل ژئوپليتيكي نمي تواند استراتژي  دفاعي خود را براساس سلاح هاي كشتار جمعي تعريف كند و خود را به محاصره همسايگان درآورد. اما چرا تا اين حد عليه ايران هجمه تبليغاتي وجود دارد؟
آنها مي دانند ايرانيان چه كرده اند؟ پژوهشگران ايراني فقط يك گره كور علمي- صنعتي را گشوده اند. گره اي كه به دانشمندان ما اين توانايي را مي دهد كه درك كنند در درون جعبه سياه يك سامانه چه اتفاقي مي افتد و چگونه درون دادها به برون دادها تبديل مي شوند. آنچه اتفاق افتاده همين است و اين يعني «درك فناوري». چيزي كه كشورهاي پيشرفته آن را منحصر به خود مي دانند و اجازه نمي دهند ديگران به چنين مرحله اي برسند.
كشورهاي دارنده فناوري هاي پيشرفته حاضرند آخرين محصول ساخته شده خود را به ديگر كشورها بفروشند اما اجازه نمي دهند منطق ساخت ابتدايي ترين محصول را آن كشورها درك كنند. موضوعي كه در خصوص كشور ما بسيار صادق است. همين كشورهايي كه با جديت تمام در مقابل پيشرفت هاي فناوري هسته اي ايران ايستاده اند پيشنهاد فروش مواد مورد نياز راكتورهاي هسته اي را در همين شرايط به ايران مي دهند اما نمي خواهند اجازه بدهند كه دانشمندان ما درك كنند كه در درون يك راكتور آزمايشگاهي چه اتفاقي مي افتد؟ انحصار طلبان علم و صنعت امروز كه همان استعمارگران ديروز هستند با طرح ده ها مسأله سياسي و بين المللي و تهمت هاي مختلف تلاش دارند با جدايي انداختن بين «حق ملي» و «صلاحيت دولت» ملت ايران را از راه در پيش گرفته خود منصرف سازند. آنان جرأت ندارند بگويند ايرانيان داراي چنين حقي نيستند و حق ندارند به فناوري هاي پيشرفته دست يابند اما با طرح بحث انحرافي «صلاحيت دولت» اين گونه وانمود مي سازند كه جمهوري اسلامي ايران به جهت مسايل منطقه اي و بين المللي و ديدگاه هاي خاصي كه دارد، صلاحيت دست يازي به اين فناوري را ندارد.
بحث تفكيك «حق ملي» و «صلاحيت دولت» يكي از خطرناك ترين مباحث سياسي براي پيشرفت علمي- صنعتي كشورمان محسوب مي شود و بايد با اراده اي ملي با اين بحث مقابله نمود و اجازه نداد مسايل زودگذر سياسي بنيان هاي علم و صنعت كشورمان را تهديد نمايد و اين يك وظيفه ملي براي همه ايرانيان جداي از تفكرات گوناگون آنان است.
دولت جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان يك دولت از ده ها دولت ايراني تاريخ معاصر بايد بداند كه مسئوليت سنگيني را در اين خصوص بر دوش دارد. ملت ما در يك گذر تاريخي است و مسئوليت گذشتن ملت در اين گذرگاه بردوش دولت موجود است.
دولت جمهوري اسلامي ايران بايد بداند كه ملت ايران به دور از گرايش هاي سياسي و بسيار متعدد خود نظاره گر رفتار سياسي آن است و اين انتظار را دارد كه آنچنان صلاحيتي از خود نشان دهد كه ملت ما از اين گذرگاه تاريخي به سلامت عبور كرده و دستاوردهاي علمي دانشمندان خود را حفظ كند.
صلاحيت دولت جمهوري اسلامي ايران براي استيفاي حق ملت در حفظ دستاوردهاي دانشمندان خود هم در ابعاد درون كشوري و هم در ابعاد برون كشوري و بين المللي در معرض آزمايش تاريخ قرار دارد، اگر از اين آزمايش موفق بيرون آيد تاريخ پرافتخار سرزمين ما صلاحيت دولت جمهوري اسلامي ايران را تأييد خواهد كرد و اگر موفق نشود ملت ايران از حق خود صرف نظر نخواهد كرد و همچنان به دنبال آني خواهد بود كه صلاحيت استيفاء حق ملت را داشته باشد كه از جمله مهم ترين حقوق ملي جبران عقب ماندگي علمي- صنعتي كشور است.

Advertisements

نوشتن دیدگاه »

هنوز دیدگاهی داده نشده است.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

وب‌نوشت روی وردپرس.کام.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: